STRONA ARCHIWALNA

 

Żyj według starych obyczajów,
mów językiem świata współczesnego.

Większość przedmiotów realizowana jest w Szkołach Kopalińskiego przy pomocy nowatorskiej metody Clil. Mówiąc najprościej, metoda ta polega na prowadzeniu zajęć w dwóch językach, gdzie głównym jest język ojczysty, a dodatkowe elementy (całe jednostki lekcyjne, tematyczne lub ich części- w zależności od przedmiotu) wprowadzane są w języku angielskim. Dzięki temu omawiany temat jest przez ucznia przyswajany w obu językach jednocześnie, co wydatnie wpływa na umiejętności komunikacyjne oraz poszerza słownictwo o ściśle tematyczne, fachowe, związane z daną dziedziną nauki, sztuki, itp. Poniżej przedstawiamy szczegółową charakterystykę wspomnianej metody.

CLIL (Content and Language Integrated Learning) czyli zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe do tej pory było jedynie sugerowane, a od 2014 stanowi podstawową bazę dla rozwoju kluczowych kompetencji wskazanych przez EU. CLIL to podejście edukacyjne, które służy dwojakim celom: skuteczniejszemu przyswojeniu materiału i języka w trakcie zajęć pozajęzykowych (humanistycznych i ścisłych). Język obcy stanowi tutaj integralny element nauczania tych przedmiotów: w wersji twardej (hard CLIL) nauczyciele przedmiotów prowadzą zajęcia w języku obcym, w wersji miękkiej (soft CLIL) obok języka obcego na zajęciach występuje język polski. Przedmiot prowadzony metodą CLIL nie jest nauczany języku obcym, lecz rozwija się w ścisłej korelacji z tym językiem i przez ten język.

Podejście CLIL charakteryzuje szeroko rozumiana interakcja pomiędzy nauczycielem i uczniami oraz uczniami między sobą (pary, grupy), którzy wspólnie podejmują wysiłek współpracy dla rozwiązania zadania. Zadania są zorientowane na ucznia, jej/jego stopień rozumienia zaawansowania zagadnienia. Zajęcia prowadzone w oparciu o podejście CLIL zawierają następujące strategie:

  • budowanie rusztowania (scaffolding) – nauczyciele nieustannie monitorują postępy uczniów, dostosowując zadania do aktualnej ich wiedzy, co wymaga łączenia utrwalonej wiedzy z nową, dzielenia języka i treści przedmiotu na mniejsze fragmenty omawiane w trakcie jednej jednostki lekcyjnej.
  • wdrażanie do krytycznego myślenia – rozumienie logicznych powiązań pomiędzy zagadnieniami
  • rozwijanie kreatywnego myślenia – myśląc o tym jak o czymś opowiedzieć wspieramy rozwój krytycznego myślenia (prezentując wyniki w formie grafów, tabel, map słów, diagramów, wideo, interaktywnych tablic, itp.)
  • akcentowanie autonomii uczniów - uczniowie biorą odpowiedzialność za uczenie się
  • nabywanie umiejętności meta-kognitywnych tj. uczniowie uczą się o tym, jak uczyć się efektywnie
  • rozwijanie aktywności - uczniowie powinni być bardziej aktywni niż nauczyciel, którego zadaniem jest konstruowanie odpowiednich sytuacji.
  • współpraca - uczniowie wdrażani są do współpracy, wspierając wzajemnie własny rozwój

W ten sposób kształcenie CLIL umożliwia rozwój umiejętności interpersonalnych, wrażliwości kulturowej i komunikacji czyli tzw. umiejętności miękkich, które wraz z językowymi stanowią atrakcyjny kapitał na współczesnym rynku zatrudnienia.

© 2016 - 2018 The Kopalinski Schools
Powered by Gantry Framework