STRONA ARCHIWALNA

 

Żyj według starych obyczajów,
mów językiem świata współczesnego.

 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej dyrektor szkoły powołuje szkolną komisję rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i członków komisji. 

 2. Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do klasy pierwszej:

  1. Kandydaci do klasy pierwszej składają dokumentację w sekretariacie szkoły.
  2. Wymagane dokumenty : 
   • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
   • zaświadczenie o wynikach sprawdzianu po klasie szóstej, 
   • karta zdrowia ucznia,
   • dwa zdjęcia legitymacyjne, opisane imieniem i nazwiskiem,
   • wypełniony formularz zgłoszeniowy ucznia [POBIERZ]. 
 3. Warunki przyjęcia kandydata do klasy pierwszej: Termin składania dokumentów, termin rekrutacji oraz ogłoszenia listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy pierwszej ustala dyrektor szkoły.

  1. O przyjęciu kandydata decyduje suma uzyskanych punktów: 

   • z testu językowego i rozmowy kwalifikacyjnej. Testy dla kandydatów obejmują zakres podstawy programowej nauczania języka angielskiego w szkole podstawowej [POBIERZ PRZYKŁADOWY TEST: TEST 1 TEST 2]
   • za oceny z zajęć edukacyjnych uzyskane w pierwszym semestrze szóstej klasy szkoły podstawowej wymienione w formularzu zgłoszeniowym ucznia (język polski, język angielski, matematyka, historia i społeczeństwo),
   • za inne osiągnięcia ucznia (uczestnik i finalista szczebla wojewódzkiego konkursu interdyscyplinarnego organizowanego przez Śląskiego Kuratora Oświaty - 8 pkt. za konkurs, osiągnięcia sportowe, artystyczne lub inne, co najmniej na szczeblu powiatowym - 5 pkt.)
  2. Przy ustalaniu liczby punktów za oceny z przedmiotów wypisanych w formularzu zgłoszeniowym ucznia przyjmuje się następującą wartość ocen:

   • celujący - 8 pkt.
   • bardzo dobry - 7 pkt.
   • dobry - 5 pkt.
   • dostateczny - 3 pkt.
   • dopuszczający- 2 pkt 
  3. Laureaci konkursu interdyscyplinarnego, a także uczniowie posiadający certyfikat językowy FCE przyjmowani są niezależnie od kryteriów wymienionych w ust. 3.a. i 3.b. regulaminu.

 

Szczegółowych informacji udziela sektretariat szkoły w godz. 8.00 - 15.00 (tel. 33 816 52 40)

 
© 2016 - 2018 The Kopalinski Schools
Powered by Gantry Framework